Privacyverklaring




PRIVACYVERKLARING


Cad Studio Delta is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt zij zich aan de van toepassing zijnde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maakt Cad Studio Delta u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Cad Studio Delta persoonsgegevens?

Cad Studio Delta verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening/werkzaamheden. Cad Studio Delta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Opstellen van de overeenkomst
 • Het uitvoeren van werkzaamheden / overeenkomsten
 • Leveren van (technische) diensten
 • Verzenden van nieuwsbrief, e-book en technische tips & informatie
 • Toesturen van informatie over wijziging van diensten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Wettelijke verplichting


Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij in de toekomst gebruik gaan maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Verder maakt Cad Studio Delta gebruik van (cloud)diensten G-suite (Gmail, Google Drive, Documenten), Onshape (Cadtekenen en Caddata), Frame (Online werkstation voor Solidworks), Timechimp (Project, factuur- en urenregistratie), Triodos bank (bankieren). Cad Studio Delta tracht uw gegevens zo veilig mogelijk te beheren. De volgende maatregelen zijn genomen om eventueel dataverlies of lek te voorkomen:

 • Persoonsgegevens worden gecodeerd bewaard
 • Aanmeldproces op werklaptop is o.a. beveiligd met een 'digitale usb sleutel' (Yubikey Neo)
 • Alle wachtwoorden worden bewaard in een streng beveiligde online digitale kluis (Lastpass) welke alleen te openen is met een fysieke sleutel in combinatie met een aanmeld en wachtwoord gegevens
 • Aanmeldprocedure bij G-suite, Timechimp en Lastpass is beveiligd met een login, wachtwoord én extra '2 traps' beveiliging in de vorm van een 'digitale usb sleutel (Yubikey Neo). Bankgegevens bij de Triodos Bank worden beveiligd door middel van een pincode en 'Identifier'
 • Alle wachtwoorden bestaan uit minstens 7 aaneen gekoppelde woorden zijn zeer krachtig en hebben op zijn minst 90.4 bit entropie (zie diceware)


Google Analytics

Cad Studio Delta maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via de website van Cad Studio Delta wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kan Cad Studio Delta bezoekersgegevens bijhouden en rapportages krijgen over hoe de website van Cad Studio Delta gebruikt wordt door haar bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Cad Studio Delta heeft hier geen invloed op. Cad Studio Delta heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere toekomstige mailing.


Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.


Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Daarnaast neemt Cad Studio Delta de bescherming van uw datagegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Eventuele datalekken worden altijd gedocumenteerd in een zgn. datalek register.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Cad Studio Delta, Dukdalf 73, 8502CC, Joure, +316-21572916, info@cadstudiodelta.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 3 juli 2018